ตั้งค่า open_files_limit ของ MariaDB/MySQL ด้วย systemd ในระบบปฏิบัติการ CentOS 7 หรือ Fedora

ทำการแก้ไขไฟล์ /etc/security/limits.conf เพิ่มข้อความด้านล่างในไฟล์

ทำการรีบูตเครื่อง

สร้างไฟล์ /etc/systemd/system/mariadb.service.d/limits.conf เขียนข้อความด้านล่างในไฟล์

พิมพ์คำสั่ง เพื่อรีโหลดและรีบูตเซอร์วิส

ตรวจสอบค่าที่ตั้งค่าด้วยชุดคำสั่งด้านล่าง